White Trillium - Lattingtown, NY - April 2005

Exakta Varex IIa, Version 5 - 90mm f2.8 Zoomar Makro-Zoomatar- Fujichrome Velvia

 

Back to Photo Gallery 3

To Photo Gallery 2

To Photo Gallery 1